Důležité informace před uzavřením pojistné smlouvy

Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět. Po potvrzení objednávky Vám emailem okamžitě zašleme návrh pojistné smlouvy, pojistné a obchodní podmínky a platební instrukce.

Následující pracovní den Vám odešleme tištěnou podobu návrhu smlouvy poštou na Vámi zadanou adresu. Co je důležité - pojistná smlouva se nemusí podepisovat a vznikne uhrazením prvního pojistného ve splatnosti na účet pojišťovny. Po připsání platby Vám odešleme potvrzení o přijetí platby emailem a pojišťovna Vám zašle akceptační dopis, kde bude potvrzení o sjednaném pojištění. Počátek pojištění nastane den po připsání prvního pojistného na účet pojišťovny.

Všechna rizika sjednaná v pojistné smlouvě jsou kryta od tzv. technického počátku pojištění, to je od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla připsána první platba pojistného na účet pojišťovny. Příklad: První pojistné je připsáno na účet pojišťovny 8. ledna. Počátek pojištění nastane 9. ledna a technický počátek pojištění pak bude 1. února. V době mezi počátkem pojištění a technickým počátkem pojištění jsou kryta pouze úrazová rizika.

Pojistné je hrazeno měsíčně a jeho splatnost se odvíjí od technického počátku pojištění. Po obdržení akceptačního dopisu od pojišťovny je tedy nejlepší nastavit si trvalý příkaz k úhradě. Případné změny na pojistné smlouvě budete řešit již přímo s pojišťovnou, my Vám ale můžeme poradit a předat potřebné kontakty. Pojistnou smlouvu je možné vypovědět do 2 měsíců od sjednání bez udání důvodu, nebo kdykoliv v průběhu trvání pojištění dle zákonem uvedených důvodů.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, které určuje stát. Toto pojištění by mělo sloužit k alespoň částečnému pokryt...
Pojištění hospitalizace je výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobytu v nemocnici v důsledku nem...
Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem. Životní pojištění může zaniknout těmito způsoby:● Uplynutím pojistné doby, která je stanovena ve smlouvě (Pojištění zanik...