Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v rámci tzv. informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 a 14 GDPR.

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují k Vašim osobním údajům, které zpracovávají společnosti Klikpojisteni.cz, s.r.o. se sídlem Sokolovská 371/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08682704 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323188 (dále jen „Klikpojisteni.cz, s.r.o.“ nebojen „správce“), a která jako správce osobních údajů získal přímo od Vás jako subjektu údajů nebo z jiného zdroje.

Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o. pro účely poskytování nabízených služeb, pro jejich plnění a možnosti lepší správy a zabezpečení Vašich osobních údajů, spravuje databázi, jejíž součástí jsou osobní údaje, které podléhají ochraně právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“), a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

Informační povinnost vůči Vám, jakožto subjektu ochrany osobních údajů bude plnit společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o. Správce má kontrolu nad zpracováním osobních údajů, které jim subjekty osobních údajů sdělí a tyto údaje zpracovává výlučně jen za účelem plnění své podnikatelské činnosti. Bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů zajišťuje správce, a to za využití nejmodernějších technických a organizačních opatření. Pokud by i přes veškerou snahu a důkladné zabezpečení Vašich osobních údajů došlo případně k porušení Vašich práv, je za toto porušení odpovědný.Tímto Vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky a zejména s odkazem na čl. 13 a 14 GDPR informujeme o následujících skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu Vašich osobních údajů, jejich zpracování, včetně přehledu Vašich práv.


1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

SprávcemVašich osobních údajů je tato společnost:

● Klikpojisteni.cz, s.r.o. se sídlem Sokolovská 371/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 086 82 704, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323188

2) Ustanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů

Byl ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů, a to plně v souladu s podmínkami GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má na starost celou oblast ochrany osobních údajů společných správců. Prostřednictvím této osoby jsme tak schopni zajistit Vám větší ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů a zajistit Vám lepší informovanost o Vašich právech v oblasti osobních údajů a jejich využití.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, podnět, či stížnost ohledně Vašich práv v oblasti osobních údajů, obraťte se tak prosím pro urychlení vyřízení Vaší záležitosti na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů, jakož i v záležitostech, které se týkají výkonu a uplatnění Vašich práv v této oblasti.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

● e-mail: gdpr@klik.cz

3) K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  1. Pro účely poskytování našich služeb

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem poskytování našich služeb, tj. zejména za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluvní dokumentace pro Vás, jako pro klienta, které poptáváte prostřednictvím našeho formuláře, či produktů souvisejících. Naše služby spočívají zejména v porovnání Vámi poptávaného produktu na trhu a zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na produkt s jeho poskytovatelem za podmínek blíže specifikovaných v obchodních podmínkách.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je rovněž uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a společností Klikpojisteni.cz, s.r.o., včetně kontaktování Vás za účelem správy, aktualizace Vašeho produktu a obdobných činností, které se k Vaší poptávce vztahují.

V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem poskytování našich služeb nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že dané služby Vám nebudou moci být poskytnuty. Váš souhlas ke zpracování osobních údajů již není třeba. Jiné zpracování Vašich osobních údajů, které byste nám poskytli nikoli v souvislosti s poskytováním našich služeb nebo k jiným účelům, je prováděno pouze s Vašim výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat.

Pro účely poskytování našich služeb je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje předali vybraným poskytovatelům Vámi poptávané služby. Tyto osoby Vás mohou kontaktovat písemnou, elektronickou i jinou formou za účelem nabídky a zpracování Vámi poptávaných produktů a služeb. Těmito poskytovateli jsou zejména pojišťovny, a to především v závislosti na druhu produktu či služby, kterou poptáváte. Tito poskytovatelé jsou ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž jejich správci a nesou plnou odpovědnost za jejich zpracování.

V případě, že od Vás tito poskytovatelé budou vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů, nejsme již za ochranu těchto osobních údajů odpovědni my, ale přímo jednotlivý poskytovatel, kterému Vaše osobní údaje předáváte.

  1. Udělil/a jste nám souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali o nových produktech na trhu, o možnosti, jak zvolit výhodný produkt právě pro Vás, či jak získat další výhodné nabídky. Tato oblast ovšem spadá do sféry tzv. marketingu a nejsme oprávněni Vás o těchto věcech informovat, pokud nám k tomu nedáte svůj výslovný souhlas.

Účelem tohoto zpracování Vašich osobních údajů je tak zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb, které buď souvisí s naším předmětem podnikání, ale netýkají se přímo Vámi poptávaného produktu, či jde o služby a/nebo produkty třetích osob, jako jsou zejména pojišťovny, banky, finanční poradci a energetické firmy. V případě, že se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely obchodních sdělení a marketingu nesouhlasíte, nejste povinni nám tento souhlas udělit. Pokud nám svůj souhlas dáte, jste oprávněni ho kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jako byl poskytnut. Více informací o rozsahu udělovaného souhlasu je uvedeno v samostatném dokumentu SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, na základě kterého, jste nám svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů poskytl/a, či je k dispozici prostřednictvím uvedených kontaktních míst.

Dále bychom Vás rádi informovali, že jsme oprávněni Vám na email a telefon, který jste nám poskytli v rámci využití našich služeb, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení, budou obsahovat informace o našich obdobných produktech či službách a bude Vám umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které od nás obdržíte. Zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu a telefon až do doby, než s tímto postupem vyslovíte nesouhlas, nám umožňuje zákon.

  1. Musíme plnit naše právní povinnosti

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které se na nás dle platných zákonů České republiky vztahují. Účelem tohoto zpracování je plnění našich zákonných povinností, zejména evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

  1. Máme oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, k ochraně a vymáhání našich práv.…). Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se společnými správci, a to pro účely dodržování právních a smluvních povinností společných správců a ochrany práv.

Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly Vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti Vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

4) Jaké osobní údaje zpracováváme?

K naplnění jednotlivých účelů uvedených v bodu 3) výše budou v nezbytném rozsahu zpracovávány kategorie osobních údajů v závislosti na typu Vámi poptávaného produktu. To znamená, že pro jednotlivé typy produktů můžeme mít k dispozici odlišné formuláře. Konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou tak v rozsahu údajů, které nám sdělíte prostřednictvím formuláře, popřípadě telefonicky.

Vaše identifikační údaje, které v závislosti na Vámi poptávaném produktu zpracováváme mohou být:

● jméno a příjmení;
● věk;
● pohlaví;
● kontaktní a/nebo doručovací adresa;
● emailová adresa;
● telefonní číslo;
● rodné číslo;
● Vaše požadavky na službu uvedené v kontaktním formuláři;
● informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, způsob úhrady včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.);

údaje, které získáme při komunikaci s Vámi prostřednictvím zákaznické linky, tj.:

● záznamy emailové komunikace;
● záznamy telefonických hovorů;

a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby:

● IP adresa;
● soubory cookies, případně jiné online identifikátory.

5) Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to pouze za účelem:

● splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a, či uzavřete, resp. k poskytování našich služeb;
● plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
● ochrany našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, vymáhání a ochrana našich práv);
● zasílání obchodních sdělení o našich obdobných produktech či službách na Vaši emailovou adresu a telefon, a to do doby, než s tímto postupem vyslovíte nesouhlas.

Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich práv a Vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR.

V případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti. Naše zpracovatele si pečlivě vybíráme, nejen z hlediska odbornosti, ale rovněž i garance ochrany Vašim osobním údajům.

Aktuálně se jedná se o tyto kategorie příjemců, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje:

● poskytovatelé Vámi poptávaných služeb, tj. zejména pojišťovny;
● zpracovatelé v oblasti IT, kteří nám zajišťují technickou podporu systémů, jejich správu, aktualizace, zabezpečení a veškeré další úkony, které jsme si smluvně vymezili;
● spolupracovníci v oblasti poskytování Vámi požadovaných služeb, jako jsou jiní zprostředkovatelé, samostatní zprostředkovatelé a vázání zástupci;
● call centrum, které nám zajišťuje správu a provoz této služby, včetně všech pracovníků call centra;

V případě, že žádáte o úvěr, z důvodu plnění povinností plynoucích poskytovateli finančních produktů ze zákona, je poskytovatel povinen před poskytnutím úvěru řádně prověřit Vaši bonitu. Za tímto účelem spolupracuje např. s registrem klientských informací SOLUS nebo nebankovním registrem klientských informací (dále jen „NRKI“). Podrobné informace o zpracování údajů v SOLUS a NRKI naleznete níže. Oprávněným zájmem správce je také ověřovat Vaše údaje v dalších registrech, které jsou veřejně dostupné - pro tento účel je využíván např. insolvenční rejstřík (ISIR).

Informace o zájmovém sdružení právnických osob SOLUS: Informujeme Vás, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“), sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Správce se může účastnit registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO aRegistru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj správce stejně jako další uživatelé nahlížet jen s Vaším souhlasem a vy máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vaší osoby nemohly být zapsány. SOLUS jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.

Informace o NRKI: Informujeme Vás, že podle § 86 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů, mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“), sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Správce se může účastnit registrů NRKI, tj. společné databáze údajů vytvořené na základě informací, které si vzájemně poskytují věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, faktoringové společnosti a některé banky – dále jen „věřitelské subjekty“).

Podrobnější informace jsou obsaženy v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací, jehož obsahem je: (i) vysvětlení základního účelu registru, (ii) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování (iii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iv) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registru NRKI. Aktuální znění Informačního memoranda a podmínky zpracování údajů můžete kdykoli získat na www.cncb.cz.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit v Klientském centru provozovaném společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., které CNCB jako správce touto činností pověřil. Klientské centrum lze kontaktovat na lince +420 844 111 777 nebo adrese klienti@crif.com. CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o. jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@cncb.cz.

Úplný seznam kategorií příjemců Vašich osobních údajů Vám zašleme na vyžádání emailem. Vyžádat se jej můžete na emailu: gdpr@klik.cz.

V zákonem stanovených případech, jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy.

7) Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8) Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany Vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění:

● je Vám k dispozici na internetových stránkách www.klik.cz dokument Poučení o právech na ochranu osobních údajů;
● využijte prosím elektronického kontaktního formuláře dostupného na adrese www.klik.cz/kontakty; nebo
● obraťte se na zákaznickou linku +420 810 200 211; nebo
● obraťte se na nás písemně na naší adrese Sokolovská 371/1, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo
● obraťte se na nás prostřednictvím emailu na adrese gdpr@klik.cz;

Kromě výše uvedených informací vztahujících se k Vašim osobním údajům, Vám pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování poskytujeme tyto informace:

9) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou budeme mít některé z oprávnění v souladu s jednotlivými právními tituly, jak je blíže uvedeno v tomto dokumentu.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací poskytnutého plnění či uplatňování našich nároků.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky, budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje v podobě pořizování záznamů telefonických hovorů získané v souvislosti s plněním našich služeb jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, jakož i následně po dobu stanovenou účinnými právními předpisy, či přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie, popřípadě po dobu ochrany oprávněného zájmu společnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování, zpracováváme do doby, než bude Váš souhlas odvolán, poté budou Vaše osobní údaje vymazány z databáze společných správců, pokud nebudou společní správci prokazatelně disponovat jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů, tj. např. plnění archivační povinnosti.

10) Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci Vašich osobních údajů, zejména následující práva:

● právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou námi zpracovávány, či nikoliv;
● právo na přístup k Vašim osobním údajům:
● právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů;
● právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů, popřípadě zda máme Vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů;
● právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
● právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
● právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky;
● právo požadovat po nás kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Tuto kopii Vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou;
● požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů;
● požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů;
● v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

11) Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 a čl. 22 GDPR, uděluje klient souhlas pojistiteli ČSOB pojišťovna a.s. s tím, že jeho osobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování analýz včetně profilování, a to za účelem co nejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy. Jinými slovy - tento souhlas je udělen za účelem ověření poskytnutí maximálních možných slev v rámci nabídek ČSOB pojišťovny.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů využíváme rovněž procesu automatizovaného rozhodování včetně profilování. Toto automatizované rozhodování spočívá v předběžné, nezávazné informaci žadatele (např. o úvěr), zda je pravděpodobné, že mu bude s danými příjmy, výdaji a profilem produkt poskytnut a děláme jej za účelem informování klienta o nabídkách na trhu. Výsledek automatizovaného rozhodování pro Vás znamená předběžnou, nezávaznou informaci o možnosti poskytnutí produktů subjekty na trhu s tím, že jakákoliv profilace je pouze orientační a o jakémkoliv poskytnutí rozhoduje pouze poskytovatel poptávaného produktu.

Poskytovatelé úvěrů, v případě Vaší žádosti o úvěr, využívají:

Profilování pro posouzení úvěrového rizika – oprávněným zájmem poskytovatele je rozhodování na základě profilování při řízení rizik vztahujících se k produktům poskytovatele. Vaše profilové údaje jsou využívány k vytvoření individuálního profilu a posouzení rizika, např. zda budete schopní splatit úvěr. Aby Vám poskytovatel mohl poskytnout svoje služby, musí podle zákona postupovat obezřetně, a proto hodnotí rizikovost úvěru i s pomocí Vašich údajů s využitím externích zdrojů (insolvenční rejstřík, úvěrový registr SOLUS, NRKI, BRKI, Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky, databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů, katastr nemovitostí) a interní databáze obsahující i negativní informace důležité pro předcházení a minimalizaci úvěrových rizik. Poskytovatel úvěru využívá rovněž Profilování pro předcházení a odhalování podvodného jednání - Vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách, profilové údaje a další údaje poskytovatel analyzuje na základě oprávněného zájmu, aby se zabraňovalo podvodným jednáním prováděným fyzicky i digitálně. Na základě informací vytváří profilové ukazatele nebo jiné informace, relevantní pro indikaci možných podvodů (např. informace o ukradeném občanskému průkazu nebo informace o obvyklé zemi pro přístup na osobní elektronický portál). Právním základem je jak plnění právní povinnosti, tak ochrana oprávněných zájmů poskytovatele a zájmů a majetku klientů poskytovatele.

Automatizované rozhodování při schvalování žádostí o úvěr – aby poskytovatel zlepšil komfort a rychlost při využívání svých služeb, může některé žádosti o půjčky posuzovat a schvalovat na základě výhradně automatizovaného zpracování údajů zcela bez lidského zásahu. Pokud s výsledkem takového posouzení nesouhlasíte, máte právo požádat poskytovatele o tzv. „lidský přezkum“, což v praxi znamená, že Vaši žádost přezkoumá některý z pracovníků poskytovatele, a dále máte právo vyjádřit svůj názor případně napadnout rozhodnutí.

Partner nám může zpět předat informaci o tom, zda na základě předaných údajů došlo mezi Vámi a poskytovatelem k uzavření smlouvy o úvěru či nikoliv a o výši finálně poskytnutého úvěru

12) Kdy máme povinnost Vám zde uvedené informace sdělit?

● v přiměřené lhůtě po získání Vašich osobních údajů, nejpozději do jednoho měsíce;
● nejpozději v okamžiku, kdy dojde k první komunikaci s Vámi;
● nejpozději při prvním zpřístupnění Vašich osobních údajů jinému příjemci, pokud k tomu dojde.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat ověření Vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám takové informace sděleny.

Přečtěte si ještě něco dalšího

Stále se snažíme zdokonalovat služby, které Vám přinášíme a hledat ještě vyšší úspory i v dobách růstu cen. Z toho důvodu došlo k rozšíření naší skupiny o nové společnosti a tímto krokem došlo také k ...
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704 (dále jen “Klik“) účinné od 1. 1. 2024. ● Klik je provozovatelem on-line aplikací, umístěných na webech www...
Zajímá Vás odpověď na otázku a na Klik.cz jste na ní nenalezli odpověď? Kontaktujte nás přes formulář, na telefonu 810 200 211 nebo přes email info@klik.cz a my Vám na otázku odpověď najdeme! Budeme m...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...