Pojištění invalidity UNIQA

Kryje riziko ztráty pracovní schopnosti v důsledku přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího. stupně z důvodu nemoci nebo úrazu. Jeho hlavním cílem je dorovnání rozdílu mezi státem vyplácenou dávkou a příjmy před přiznáním invalidity. Přiznání invalidního důchodu a stupeň invalidity určuje stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, resp. lékařské posudkové služby.

Připojištění invalidity kryje riziko poklesu pracovní schopnosti v důsledku přiznání invalidity jakéhokoliv stupně z důvodu nemoci nebo úrazu ve třech státem stanovených stupních. Připojištění slouží primárně k dorovnání rozdílu mezi dosavadním příjmem a invalidním důchodem vypláceným státem.

Základem tohoto připojištění je nastavení pojistné částky pro případ uznání invalidity III. stupně. Pojistná částka je konstantní po celou dobu připojištění. Dále lze sjednat pojistnou částku pro případ přiznání invalidity II. stupně a to ve stejné výši jako pro III. stupeň. Je-li sjednána pojistná částka pro II. stupeň invalidity, lze sjednat také pojistnou částku pro I. stupeň a to ve stejné výši jako pro II. stupeň. V případě přiznání invalidity 3. stupně se vyplácí sjednaná pojistná částka. Pojišťovna ale vyplatí pojistné plnění až po uplynutí čekací doby, která činí 12 měsíců. Tato podmínka neplatí, pokud byla invalidita jakéhokoliv stupně přiznána výlučně v důsledku úrazu.

Pojišťovna nevyplatí pojistné plnění např. v případě, že je přiznána invalidita v důsledku onemocnění z požívání alkoholu nebo jiných návykových látek. Přiznání stupně invalidity a invalidního důchodu určuje stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, resp. lékařské posudkové služby. V případě přiznání invalidity nedojde jen k poklesu měsíčních příjmů, ale často také dojde ke zvýšení nákladů v důsledku nutných léků, zdravotních pomůcek nebo stavebních úprav. Tyto zvýšené náklady lze pak hradit z vyplaceného pojistného plnění.

● I. stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti pojištěného z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 % - 49 %

● II. stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti pojištěného z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50 % – 69 %

● III. stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti pojištěného z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stav o nejméně 70 %.

Výše státního invalidního důchodu závisí na hrubém měsíčním příjmu a počtu odpracovaných let. Nicméně platí, že i pro osobu s průměrným příjmem představují dávky státního invalidního důchodu významné snížení životní úrovně, zejména v případě II. a III. stupně invalidity.

Nejčastěji je invalidita přiznána po zhruba 1 roce od vyskytnutí se zdravotního problému a drtivá většina invalidit je přiznána z důvodu nemoci, nikoliv úrazu. Zákonná lhůta pro přiznání dávky invalidního důchodu je 90 dní ode dne zahájení řízení. Tuto dobu ale může prodloužit přezkoumání lékařskou posudkovou službou.

Pokud máte sjednány i další typy pojištění, můžete si do doby, než je Vám státem přiznán nějaký stupeň invalidity, nechat vyplácet vedle státem vyplácených nemocenských dávek i dávky z pojištění pracovní neschopnosti a to od 29. dne trvání pracovní neschopnosti nebo také, pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici, dávky z pojištění hospitalizace. Navíc, pokud byste žádali o invalidní důchod v důsledku nemoci, která je kryta z připojištění závažných onemocnění, je možné také do doby přiznání invalidity využít pojistné plnění z tohoto připojištění.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu (nemocniční denní dávka). Výplata dávek při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Výše dávky pojistného plnění by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla nák...
Na základě lékařsky potvrzené pracovní neschopnosti je vyplácena sjednaná denní dávka. Výplata této dávky začíná 29. dnem pracovní neschopnosti.Toto pojištění slouží ke kompenzaci ztráty příjmů při pr...