Pojištění invalidity

Pojištění invalidity pokrývá riziko ztráty pracovní schopnosti, ke kterému dojde z důvodu nemoci nebo úrazu ve 3 stupních, které určuje stát. Toto pojištění by mělo sloužit k alespoň částečnému pokrytí rozdílu mezi ztraceným příjmem v důsledku odchodu do důchudu a invalidním důchodem vypláceným státem. Přiznání invalidního důchodu a jeho stupeň invalidity určuje stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, resp. lékařské posudkové služby.

Jaké stupně v životním pojištění rozlišujeme?

● I.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 35%-49% - např.ztráta zraku na jednom oku a poškození druhého oka nebo amputace nohy v bérci nebo ruky v předloktí

● II.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 50-69% - např. amputace nohdy ve stehně nebo ruky v rameni nebo oboustranná úplná hluchota

● III.stupeň - pokles pracovní schopnosti o více než 70% - např. ztráta zraku nebo zhoubný nádor vyžadující léčbu 1-1,5 roku

Výše státního invalidního důchodu závisí na hrubém měsíčním příjmu a počtu odpracovaných let. Nicméně platí, že i pro osobu s průměrným příjmem představují dávky státního invalidního důchodu významné snížení životní úrovně, zejména v případě II. a III. stupně invalidity.

Důležité je prostudovat si čekací doby, po jejichž uplynutí je přiznáno pojistné plnění. Zákonná lhůta pro přiznání dávky invalidního důchodu je 90 dní ode dne zahájení řízení. Tuto dobu ale může prodloužit přezkoumávací proces lékařské posudkové služby. Výplata pojistného plnění nastane až po přiznání dávky státem, a i tehdy můžou pojišťovny vyplatit pojistné plnění až po uplynutí stanovené lhůty, např. po půl roce. Vše ale závisí na konkrétní pojišťovně a jejích pojistných podmínkách.

Nejčastěji je invalidní důchod přiznán po zhruba 1 roce od vyskytnutí se zdravotního problému. Většinou také platí, že po dobu jednoho roku se více vyplatí pobírat dávky v nemocenské a teprve po roce přejít na dávky invalidního důchodu. V případě invalidity nedojde jen k poklesu měsíčních příjmů, ale často také ke zvýšení nákladů v důsledku nutných léků, zdravotních pomůcek nebo stavebních úprav.

Drtivá většina invalidních důchodů je přiznána z důvodu nemoci, nikoliv úrazu

Sjednaná pojistná částka je vyplacena až potom, co je Vám oficiálně přiznán invalidní důchod správou sociálního zabezpečení a jejich lékařskou posudkovou službou. Pojišťovna ale nemusí vyplatit pojistné plnění např. v případě, že je přiznán invalidní důchod v důsledku psychické nemoci nebo duševní poruchy, které byly vyvolány alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami.

Do doby, než je Vám státem přiznán nějaký stupeň invalidity, je možné vedle státem vyplácených nemocenských dávek čerpat také pojištění pracovní neschopnosti od 29.dne nebo pojištění hospitalizace, pokud Váš zdravotní stav vyžaduje pobyt v nemocnici. Pokud žádáte o invalidní důchod v důsledku nemoci, která je kryta z pojištění závažných onemocnění, je možné také do doby přiznání invalidity čerpat pojistné plnění z pojištění závažných onemocnění, které je vyplaceno již po 28 dnech ode dne zjištění nemoci.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Pojištění závažných onemocnění pomáhá vyrovnat se s následky vážných onemocnění, jako jsou infarkt, mrtvice, různé druhy rakoviny v různých stadiích, encefalitida, ohluchnutí, oslepnutí, karidomyopati...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...
Sjednaná pojistná smlouva obsahuje pouze rizikové životní pojištění, tzn. nevytváří se žádná rezerva a při ukončení pojistné smlouvy nedostanete žádné peníze zpět. Po potvrzení objednávky Vám emailem ...