Reklamační řád


Reklamační řád Klikpojisteni.cz s.r.o. IČO 08682704 (dále jen Společnost) upravuje způsob komunikace klienta a Společnosti v případech, kdy klient podává Společnosti reklamaci.

Kdy je možné reklamaci podat?

Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že Společnost:

- nedodržela obchodní podmínky,
- jednala v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
- jednala v rozporu par. 71-75 zákona 170/2018 Sb

Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co se klient zjistil důvody pro reklamaci.

Jaké jsou náležitosti reklamace?

- Jméno a příjmení klienta
- Rodné číslo u fyzické osoby nebo IČO u právnické osoby
- Kontaktní adresu minimálně v rozsahu emailová adresa a telefonní číslo
- Číslo pojistné smlouvy
- Předmět reklamace
- Doložení relevantní dokumentace


Jaké jsou způsoby dodání reklamace?

- Doporučeným dopisem na adresu Společnosti: Sokolovská 371/1, 180 00 Praha 8
- Emailem na adresu info@klik.cz

Je-li podaná reklamace kompletní, zašle Společnost klientovi potvrzení o přijetí reklamace s datem, od kterého počíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace. Toto datum je buď a) datum, kdy byla reklamace doručena Společnosti, nebo b) v případě, že Společnost vyzvala klienta k doplnění údajů, datum, kdy tyto doplněné údaje byly doručeny Společnosti.

Potvrzení je zasláno klientovi elektronicky nebo poštou. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese Společnost.

Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?

Lhůta pro vyřízení reklamace je 15 dní od data uvedeného v par. III. Společnost informuje klienta a způsobu řešení reklamace a) emailem nebo b) doporučeným dopisem.

Není-li možné vyřídit reklamaci ve lhůtě 15 dnů, informuje Společnost klienta a důvodech a sdělí mu nový termín pro vyřízení reklamace, který však nesmí být delší než kalendářních dní od data, kdy je toto oznámení zasíláno.

Jaké jsou možnosti odvolání?

Klient se v případě, že není spokojen s tím, jak byla reklamace Společnosti vyřízena, obrátit na:

- V případě životního pojištění na finančního arbitra na www.finarbitr.cz
- V případě jiných druhů pojištění na Českou obchodní inspekci www.coi.cz
- Na Českou národní banku jako dozorující orgána na www.cnb.cz

Právo na řešení reklamace soudní cestou není tímto reklamačním řádem dotčeno.

Přečtěte si ještě něco dalšího

Stále se snažíme zdokonalovat služby, které Vám přinášíme a hledat ještě vyšší úspory i v dobách růstu cen. Z toho důvodu došlo k rozšíření naší skupiny o nové společnosti a tímto krokem došlo také k ...
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704 (dále jen“Klik“) účinné od 1. 8. 2023. ● Klik je samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojišt...
Zajímá Vás odpověď na otázku a na Klik.cz jste na ní nenalezli odpověď? Kontaktujte nás přes formulář, na telefonu 810 200 211 nebo přes email info@klik.cz a my Vám na otázku odpověď najdeme! Budeme m...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...