Výpověď životního pojištění

Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem. Životní pojištění může zaniknout těmito způsoby:

● Uplynutím pojistné doby, která je stanovena ve smlouvě (Pojištění zaniká v 0:00 hodin dne, který je stanoven jako konec pojištění.)

● Úmrtím pojištěného

● Dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem

● Nezaplacením pojistného (Pojištění zanikne po uplynutí lhůty stanovené v písemné upomínce pojistitele k úhradě pojistného.)

● Výpovědí ke konci pojistného období (Tato výpoveď musí být doručena alespoň 6 týdne před koncem pojistného období. V případě nedodržení této lhůty zanikne pojištění ke konci následujícího pojistného období. TZN Pokud chcete ukončit Vaše životní pojištění ke konci prosince, musíte pojišťovně doručit výpověď do poloviny listopadu. Pokud výpověď doručíte později, zanikne Vaše pojištění až ke konci ledna.)

● Výpovědí do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy

● Výpovědí do 3 měsíců od vzniku pojistné události (Pouze se strany pojistníka. Po doručení výpovědi začíná běžet měsíční výpovědní lhůta.)

● Odmítnutím pojistného plnění

Další možností je výpověď do jednoho měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo do měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Finanční kompenzace trvalých následků úrazu podle stupně tělesného poškození. Úrazem se rozumí tělesné poškození neočekávaným působením zevních sil nebo vlastní tělesné váhy nezávisle na vůli poškozen...
Pojištění hospitalizace je výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobytu v nemocnici v důsledku nem...
Pojišťovna vyplácí denní dávky sjednané v pojistné smlouvě při dočasné pracovní neschopnosti, výplata začíná 29.dnem neschopnosti. K výplatě dávek dojde pouze v případě, že dočasná pracovní neschopnos...