Slovník pojistných pojmů

Pojišťovnictví nabízí celou řadu pojmů, které nemusí být na první moment všem zcela jasné. Proto jsme pro vás připravili slovníček nejvyužívanějších termínů, který vám pomůže se v tomto mnohdy nepřehledném světě orientovat. Nezapomeňte také, že v případě nenalezení vámi hledaného pojmu můžete svůj dotaz odeslat na email info@klik.cz, kde vám naši specialisté vždy rádi pomůžou.

akceptace návrhu smlouvy - Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné). Tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.

asistenční služba - Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

bolestné - Dávka, která je poskytovaná v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.

bonus za bezeškodní průběh - Sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody.

denní odškodné - Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na takové plnění však vzniká, pokud je celková doba léčení delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

dohled v pojišťovnictví - Rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.

havarijní pojištění (casco / kasko) – Pojištění motorových vozidel jak pro případ škod, jejichž vznik a rozsah řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných. Vozidlo je možno pojistit komplexně (AllRisk) nebo částečným (vybraná rizika) havarijním pojištěním. V havarijním pojištění je kryto živelné riziko, odcizení, vandalismus i havárie. Z pojištění bývá vyloučeno přirozené opotřebení, nesprávná obsluha nebo údržba, řízení osobou bez řidičského oprávnění a podobně.

indexová složka - Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.

kapitálové životní pojištění - Je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě (oprávněné osobám). V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

karenční lhůta – Dle pojistných podmínek pevně stanovená doba, po kterou není pojišťovnou kryto konkrétní riziko. Např. u pojištění nemovitosti jsou často rizika povodní a záplav kryta např. až po 10ti dnech od uzavření pojistné smlouvy. U úrazových pojištění se sjednaná denní dávka vyplácí až od určitého dne pracovní neschopnosti resp. po uplynutí karenční doby.

likvidace pojistné události - Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

likvidátor - Pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí, tedy určuje míru oprávněnosti nároku klienta a na základě propočtu stanoví výši pojistného plnění.

malus - Přirážka k pojistnému například za vyšší než průměrnou četnost pojistných událostí. Je opakem bonusu.

nadpojištění / přepojištění - Stav, kdy je pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu. Důsledkem nadpojištění je krácení plnění z pojistné události.

nahodilá skutečnost - Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

následné pojistné - Druhá a každá další splátka pojistného.

neživotní pojištění - Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.

nová cena - Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

obecná / obvyklá cena - Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění.

obnosové pojištění - Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

odkupné - Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

oprávněná / obmyšlená osoba - Osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

počátek pojištění - Den, kdy začíná pojištění, tj. datum sjednané na pojistné smlouvě.

podpojištění - Stav, kdy je pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

pojistné plnění – Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě - Často jako připojištění k pojištění domácnosti, ale lze jej sjednat i samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí omylem škodu (rozbití věci, vytopení bytu, apod.) někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná se o újmy na zdraví, na majetku nebo finanční škody.

pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti - Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti.

pojištění odpovědnosti za škody - Pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu třetím osobám. Má pak právo na to, aby v případě takové události za něho pojišťovna danou škodu uhradila. Nejvýznamnějším pojištěním tohoto druhu je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel nazývané povinné ručení.

pojistitel - pojišťovna

pojistka - Doklad o pojištění, viz pojistná smlouva

pojistná částka - V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

pojistná doba - Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

pojistná smlouva - Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany.

pojistná událost - Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

pojistné - Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

pojistné období - Časové období, na které se pojištění sjednává.

pojistné podmínky – Vymezení rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt. Všeobecné pojistné podmínky se týkají všech nebo více druhů pojištění a zvláštní podmínky se vztahují jen na konkrétní druhy pojištění. Další podrobnosti jsou obsahem pojistné smlouvy, v níž mohou být i ujednání odchylná od standardních pojistných podmínek.

pojistník - Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu.

pojistný zájem - Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

pojištěný - Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.

pojišťovací makléř - Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

povinné ručení - Obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla.

poškozený - Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

provize - Odměna, kterou vyplácí pojišťovna zprostředkovateli za získání klienta. Vyměřuje se obvykle ze získaného pojistného.

připojištění - Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

regres - Postih ze strany pojišťovny. Znamená právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti atd.

renta - Důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.

riziko - Nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.

smluvní ujednání - Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

spoluúčast - V pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se pak snižuje pojistné plnění.

storno - Předčasné ukončení pojištění.

trvalé následky úrazu - Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

vinkulace pojištění - Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

výluky z pojištění - Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit ani za zvýšené pojistné.

výpověď - Každý účastník může pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období, nejdříve však poté, kdy bylo zaplaceno pojistné alespoň za jeden rok. Pojistitel může od smlouvy odstoupit v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.

zajištění - Pojištění pojišťovny neboli pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

zelená karta - Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, který je platný v zahraničí. Vydává ho příslušná pojišťovna. Řidiči bez zelené karty mohou mít problémy už při vstupu do některých zemí - její platnost se totiž někdy kontroluje už na hranicích. Na základě jejího předložení provede zahraniční pojišťovna likvidaci škod způsobených třetím osobám provozem motorového vozidla a poskytne klientovi právní pomoc.

Mohlo by Vás zajímat

Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Povinné ručení, jinými slovy také povinné pojištění či zákonné pojištění auta, je tak pro všechny majitele ...
2015-10-23
Pojištění GAP nebo také pojištění finanční ztráty si můžete sjednat jako doplněk havarijního pojištění. Většina havarijních pojistek je totiž sjednána na cenu obvyklou - tedy na cenu, která odpovídá c...
2015-10-07
{{link3text}}
{{link3created}}
Pokud sjednáváte havarijní pojištění takzvaně na dálku (například po telefonu) pro starší vozidlo, zpravidla je potřeba zajistit fotodokumentaci nebo prohlídku vozidla v závislosti na požadavcích poji...
2015-10-09