Věděli jste, že na 28. dubna 2023 připadá Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? Tento den byl Mezinárodní organizací práce vyhlášený již v roce 2003.

Zatímco v roce 2022 byl věnovaný obětem pracovních úrazů nebo nemoci z povolání, letos bude patřit tématu bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Co to vlastně bezpečnost ochrany zdraví při práci neboli BOZP je a koho se týká?

Co je to BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, známá také pod zkratkou BOZP, je mimo jiné vědní obor, který se zabývá zajišťováním bezpečných podmínek při práci a jejich dodržováním. Cílem BOZP je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Rozsah bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je velmi široký a zahrnuje například:

  • hygienu práce
  • zakázané práce a zakázaná pracoviště
  • management rizik při práci
  • bezpečnost technických zařízení
  • pracovnělékařské služby
  • pracovní úrazovost a nemoci z povolání
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
  • bezpečnostní značení a signály
  • školení zaměstnanců a dalších osob

Koho se BOZP týká?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Každý z nich má v rámci BOZP řadu práv a povinností. Mezi povinnosti zaměstnavatelů patří například zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všem osobám na pracovišti, kontrola účinnosti opatření a jejich dodržování apod.

Zaměstnanci mají povinnost dbát o svou bezpečnost a zdraví a také o bezpečnost a zdraví všech osob, kterých se jejich pracovní výkon může týkat.

Sankce za neplnění povinností v oblasti BOZP

Pro zaměstnavatele může mít neplnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vážné následky. Hrozí jim totiž pokuta až do výše 2 milionů korun. Mezi nejčastější pochybení zaměstnavatelů patří zejména nedostatečně vedená dokumentace BOZP nebo chybějící školení na rizika spojená s výkonem práce zaměstnanců.

životní pojištění
Tip! Nikdy nevíte, co vás může potkat, a proto je lepší být připraven na všechny možné situace. Životní pojištění vám zajistí finanční pomoc v případě vážné nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti. Navíc si můžete vybrat z různých variant a připojištění podle vašich potřeb. Spočítejte si nezávazně, na kolik by vás vyšlo. 
školení bozp
Jak často by mělo probíhat školení BOZP? Obvykle jednou za 2 až 3 roky.

Znáte historii BOZP?

Zajímavostí spojenou s tématikou bezpečnosti a ochrany zdraví je, že její historie sahá až do 18. století před naším letopočtem. První zmínky o ní se totiž dochovaly již ve známém Chamurappiho zákoníku, který například upravoval náhrady a tresty za úmyslné i neúmyslné poranění jiné osoby při práci:

"(Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. Jestliže stavitel pro někoho staví dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude tento stavitel potrestán smrtí.)"

Naštěstí jsou však ale tresty ala „oko za oko“ už dávno minulostí.

Co se ukrývá pod zkratkou PO?

BOZP nerozlučně souvisí se zkratkou PO neboli požární ochranou. Požární ochranu si můžete představit jako souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření, která jsou nutná k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a také k ochraně osob, zvířat a majetku.

Školení BOZP a PO

Jak už jsme zmínili výše, povinností zaměstnavatele je zaměstnancům zajistit školení o právních a jiných předpisech, jež vedou k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Školení jsou zakotvená jednak v zákoníku práce a jednak v zákoně o požární ochraně a vyhlášce o požární prevenci.

💡
Školení může mít formu online školení přes internet (e-learning), školení na pracovišti za přítomnosti lektora nebo školení mimo pracoviště za přítomnosti lektora.

Ať už jste zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, na BOZP je třeba myslet nejen během Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se každoročně slaví 28. března, ale po celý rok. Abyste předešli případným problémům nebo sankcím, je dobré seznámit se s právy a povinnostmi, které se vás v rámci BOZP týkají.