Co je potřeba k získání kolaudace? Jaké dokumenty si máte k úspěšné kolaudaci připravit?

Kolaudace je důležitý proces, který potvrzuje, že stavba byla dokončena v souladu s projektem a stavebními předpisy. Získání kolaudačního rozhodnutí je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zákonnosti užívání stavby.

Co to je kolaudace?

Kolaudace je proces, při kterém stavební úřad posuzuje a schvaluje, že nově postavený nebo rekonstruovaný stavební objekt splňuje veškeré náležitosti stanovené stavebními předpisy a je vhodný k užívání.

💡
Jedná se o poslední fázi stavebního procesu. Ta je nutná pro získání kolaudačního rozhodnutí, které potvrzuje, že daný objekt je v souladu se zákony a předpisy a může být užíván.

Jak probíhá kolaudace?

Během kolaudace:

 • je prováděna kontrola stavebních prací a instalací,
 • jsou zjišťovány případné nedostatky a nesrovnalosti,
 • ověřuje se, zda jsou všechny požadavky na bezpečnost, hygienu a ochranu životního prostředí splněny.

Pokud jsou splněny požadavky a nejsou zjištěny nedostatky, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí a objekt je uveden do užívání.

pojištění nemovitosti
Tip! Máte čerstvě zkolaudovaný dům či byt? Je čas na změnu pojistky z pojištění stavby na pojištění nemovitosti. Pojištění nemovitosti vás ochrání před škodami způsobenými živly, zloději, vandalismem nebo jinými riziky. Sjednejte si pojištění nemovitosti online a získejte tu nejlepší cenovou nabídku.
jak dlouho trvá kolaudace
Jak dlouho trvá kolaudace? Stavební úřad musí vydat rozhodnutí do 30 dnů.

Jaké dokumenty si připravit ke kolaudaci?

Pro úspěšnou kolaudaci nově postaveného nebo rekonstruovaného stavebního objektu je potřeba předložit několik důležitých dokumentů. Konkrétní seznam potřebných dokumentů se může lišit v závislosti na konkrétní situaci a místních předpisech, nicméně zpravidla jsou k nim potřebné tyto dokumenty:

 • Stavební povolení – doklad, že bylo získáno povolení ke stavbě a byly dodrženy podmínky stanovené stavebním úřadem.
 • Dokumentace stavebního objektu – zahrnuje veškeré projekční dokumenty, technické výkresy a další dokumentaci, které potvrzují, že stavba byla provedena v souladu s projektem a v souladu s platnými stavebními předpisy.
 • Doklady o použitých materiálech a výrobcích – včetně certifikátů a technických listů materiálů, potvrzení o splnění požadavků na ochranu proti požáru, izolaci, klimatizaci atd.
 • Doklady o instalacích – například doklady o instalaci elektrických, vodovodních a kanalizačních sítí, topení, ventilace a dalších systémů.
 • Protokol o dokončení stavby – doklad, že stavba byla dokončena v souladu s projektem a předpisy.
 • Doklad o technické kontrole – zahrnuje výsledky provedených technických kontrol a zkoušek.

Tyto dokumenty jsou důležité pro úspěšnou kolaudaci a posouzení, zda je stavební objekt bezpečný, funkční a v souladu se všemi předpisy a normami.

srovnání cen elektřiny
Tip! Chcete v novém domě ušetřit za vytápění? Zjistěte, kteří dodavatelé nabízejí nejvýhodnější ceny elektřiny. Stačí zadat pár údajů a získat nezávaznou nabídku.
jak získat číslo popisné bez kolaudace
Jak získat číslo popisné bez kolaudace? Podejte žádost na stavebním úřadě.

Kolaudace bytu vs. kolaudace domu

Kolaudace domu a bytu jsou podobné procesy, nicméně existují některé rozdíly v závislosti na tom, zda se jedná o samostatný rodinný dům nebo o byt v bytovém domě. Při kolaudaci domu je zpravidla posuzován celý objekt. Při kolaudaci bytu pouze bytová jednotka.

Užívání stavby bez kolaudace

Užívání stavby bez kolaudace znamená, že majitel stavby začne tuto stavbu používat, aniž by předtím získal kolaudační rozhodnutí.

Pokud majitel stavby používá stavbu bez kolaudace, může to mít několik důsledků

 • pokud dojde k nehodě způsobené chybou v konstrukci nebo v instalacích, majitel bude považován za odpovědného a mohl by být vystaven finančním nárokům nebo dokonce trestnímu stíhání,
 • pokud bude chtít majitel v budoucnu objekt prodat, mohou být tímto nedostatkem narušeny plány nových vlastníků a prodej se zkomplikuje.

Závěrem lze říci, že kolaudace je nezbytný proces pro zajištění bezpečnosti a zákonnosti užívání stavby. K získání kolaudace je potřeba určitých dokumentů (stavební deník, doklady o použitých materiálech, doklady o provedených revizích apod.) Je důležité tyto dokumenty shromáždit a předat je stavebnímu úřadu.